Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
» Regulamin

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

KATEGORIE

Kontakt

Promocje

Hity sklepowe

Kaseta / Adapter MP3 do Radiomagnetofonu Samochodowego

Kaseta / Adapter MP3 do Radiomagnetofonu Samochodowego

19.95 zł
Kaseta/adapter MP3 do radiomagnetofonu samochodowego.
Lampka z Czujnikiem Ruchu 9LED SMD PIR Czujnik Ruchu Podszafkowa

Lampka z Czujnikiem Ruchu 9LED SMD PIR Czujnik Ruchu Podszafkowa

28.99 zł
WYSOKIEJ JAKOŚCI LAMPKA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU Idealna pod szafki kuchenne do szaf, mebli, etc Najważniejsze cechy:   Źródło światła: 9xLED SMD Jasność: 90 lm Czujnik ruchu Zakres czujnika PIR: 120º Zasięg czujnika : ~5m…

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MIKAM


POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MIKAM Sklep Internetowy w domenie www.mikam.com.pl . W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
Właścicielem serwisu jest MIKAM Michał Mroczkowski z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Palmowe 12/56, o numerze NIP: 542-265-10-53, Regon 050676141, dalej zwanym
Sprzedającym.

Firma działa na podstawie wpisu nr 54806 do ewidencji działalności gospodarczej wydanej przez Urząd Miejski w Białymstoku. Baza danych zgłoszona do GIODO. Numer GIOś: E0004814Z
Adres poczty elektronicznej: sklep@mikam.com.pl . Telefon kontaktowy: 857193454.

KONTA BANKOWE:

mBank [BRE Bank]: 26 1140 2004 0000 3002 3379 6376
Inteligo [PKO BP]: 50 1020 5558 1111 1632 5540 0077

NINIEJSZY REGULAMIN ZAWIERA:

  1. Określenie zakresu działalności

  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

  3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

  4. Tryb postępowania reklamacyjnego

  5. Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych

  6. Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym - należy przez to rozumieć właściciela serwisu.
Konsumencie - należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Serwisie - należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

I. OKREŚLENIE ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI

1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę, w postaci akcesoriów i sprzętu: rtv, komputerowego, samochodowego, agd, zabawek i podobnych. Produkty widniejące na zdjęciach wraz z ceną oraz specyfikacją stanowią przedmiot zawieranych za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży.
2. Wszystkie dostępne w sklepie produkty są nowe i pełnowartościowe.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM

1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze,
Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze oprogramowanie JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia
techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

III. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, wraz podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka lub wybiera inną dostępną ścieżkę zakupu, w postaci na przykład zamówienia telefonicznego.
3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.
4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.
5. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku – w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.
6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.
7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z pkt. IV niniejszego regulaminu.
8. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
9. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: sklep@mikam.com.pl. Wzór odstąpienia od umowy dostępny także do pobrania pod adresem: www.mikam.com.pl/oswiadczenie.zip . Adres korespondencyjny do odesłania
oświadczenia oraz zwracanego produktu: MIKAM , ul. Witosa 34 , 15-660 Białystok. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczeniaw inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w
sposób dostateczny.
10. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 14 niniejszego paragrafu.
11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami).
14. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
15. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
16. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz
towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.
17. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
18. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

IV. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@mikam.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: MIKAM, ul. Witosa 34 , 15-660 Białystok.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać minimum następujące dane:
- imię i nazwisko
- adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
- przedmiot reklamacji
- przyczynę reklamacji
- podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.
4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej na adres wskazany przez Użytkownika.
5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad, a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.
6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
7. Europejska platforma do rozwiązywania sporów pozasądowych: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. Sprzedający nie zgadza się na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

V. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.mikam.com.pl/privacy.php

VI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin www.mikam.com.pl/sklep/conditions.php
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian
niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.
3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy
prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.

Prawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstapienia od umowy wygasa po upływnie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (MIKAM , ul. Witosa 34 , 15-660 Białystok, tel.: 85 719 34 54 mail: sklep@mikam.com.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane
pocztą, faksem lub najprościej pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne
jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.mikam.com.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie na adres korespondencyjny podany w regulaminie sklepu, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za
zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl